Gemax - Bowling Shop
www.bowling-shop.pl
wszędzie w towarach
Start
Prywatne kule
Torby, wózki
Prywatne buty
Akcesoria
HURT-kręgielnia
Pro-Shop
Usztywniacze, rękawice
Części do maszyn
Gratisy
Infobowling.pl
Super Nowości
Koszulki do gry
Inserty
Dla dzieci
Twoja lokalizacja: Start > Regulamin
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
podatki
  • Informacje
Regulamin

Regulamin Sklepu www.bowling-shop.pl ważny od dnia 25 grudnia 2014 roku

Bowling-Shop.pl jest sklepem internetowym prowadzonym przez:

PH GEMAX Sp. z o.o.

ul. Rynek 29,

PL59700 Bolesławiec,

NiP: 612-15-14-787
Kapitał założycielski 50.000 PLN

działającym na podstawie wpisu KRS0000182235 , zwanym dalej „GEMAX”

1.GEMAX prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pomocą drogi elektronicznej za pośrednictwem domeny internetowej Bowling-Shop.pl, zwanej w niniejszym regulaminie dalej „Bowling-Shop.pl”.

Zasady rejestracji konta w sklepie:

2.Konsumenci mają możliwość dokonywania zakupów, zakładając konto w którym przechowywane są dane o Konsumencie, dotyczące jego działań na Bowling-Shop.pl ( zwanej dalej „konto” ) Świadczenie usług na Bowling-Shop.pl w ramach konta jest bezterminowe. Konsument ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z GEMAX na prowadzenie konta, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy i przesłanie jego do siedziby GEMAX. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której GEMAX jest w trakcie realizacji złożonego zamówienia przez Konsumenta. W tym przypadku rozwiązanie umowy nastąpi z dniu następnym po zrealizowaniu złożonego zamówienia przez GEMAX.

3.Konsument dokonuje rejestracji konta na Bowling-Shop.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy z adresem E-mail oraz hasłem. GEMAX wysyła wiadomość do Konsumenta o założeniu konta na podany w zgłoszeniu adres E-mail. Z chwilą potwierdzenia przez Konsumenta otrzymanej wiadomości o założeniu konta w Bowling-Shop.pl dochodzi do zawarcia umowy Konsumenta z GEMAX na prowadzenie konta Konsumenta w GEMAX, której przedmiotem jest świadczenie usług przez GEMAX na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Sprzedaż detaliczna i hurtowa:

4.GEMAX prowadzi w ramach Bowling-Shop.pl sprzedaż detaliczną i hurtową. Założenie konta skutkuje otrzymaniem przez Konsumenta statutu – sprzedaży detalicznej. Statut sprzedaży hurtowej może otrzymać Klient, po dostarczeniu do GEMAX stosownych dokumentów, potwierdzających prowadzenie działalności handlowej przez Klienta oraz posiadanie przez niego aktywnego numeru NiP ważnego na terenie Unii Europejskiej. O nadaniu statusu hurtowego dla Klienta, decyduje GEMAX samodzielnie i może odmówić jego przyznania każdemu Klientowi w każdym momencie.

5.Wszystkie produkty sprzedawane w ramach Bowling-Shop.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są własnością GEMAX. GEMAX posiada prawa do używania znaków handlowych w postaci LOGO, producentów sprzętu do gry bowling i ma zawarte umowy licencyjne.

Prawa własności:

6.Wszystkie wzory produktów oferowanych przez sklep Bowling-Shop.pl są własnością GEMAX lub producentów z którymi GEMAX ma podpisaną umowę na dystrybucję i sprzedaż. Powielanie ich lub kopiowanie bez zgody GEMAX, będzie naruszeniem prawa własności na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów oraz może być naruszeniem praw własności podmiotów i osób trzecich z których to GEMAX korzysta na podstawie podpisanych umów licencyjnych. GEMAX ma prawo do kontrolowania sprzedaży swoich produktów przez Klientów z dostępem hurtowym.

Ceny:

7.Wszystkie ceny na Bowling-Shop.pl są cenami brutto, jeśli oferta nie stanowi inaczej. Na wszystkie sprzedawane produkty wystawiana jest faktura VAT, która jest załączana do przesyłki zamówionych produktów lub wysyłana do Konsumenta za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Konsumenta adres.

8.GEMAX ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów Konsumentowi w przypadku dokonywania płatności za pomocą karty kredytowej w wysokości prowizji za dokonanie płatności w ten sposób.

Dostawy:

9.Zamówione produkty są dostarczane przez GEMAX do Konsumenta za pośrednictwem wyspecjalizowanych Firm kurierskich lub poczty. Istnieje również możliwość odebrania samodzielnie przez Konsumenta zmówionego produktu w siedzibie GEMAX. Koszty dostawy produktów do Konsumenta ponosi Konsument wg cen z cennika dostaw, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu przedstawionego w zakładce koszty dostawy. Do krajów niewymienionych w zakładce koszty dostawy, koszty te są indywidualnie proponowane przez GEMAX przed realizacją zamówienia. Po ich akceptacji przez Konsumenta, Konsument może złożyć indywidualne zamówienie za pośrednictwem adresu: bowling@bowling-shop.pl

10.Koszty dostaw produktów są stałe do krajów Unii Europejskiej, będących w unii celnej - wysokość kosztów określa taryfa dostaw.

11.Koszty dostaw do krajów poza Unią Europejską lub nie będących w unii celnej są jedynie kosztami przewozu przesyłki z Polski do danych krajów. Łączny koszt dostawy w tym przypadku może się zmienić w zależności od kosztów przygotowania odpraw celnych. Opłaty celne do krajów spoza unii celne UE nie są wliczone w cenę produktów. Wszystkie opłaty celne oraz inne poza terytorium unii celnej w EU ponosi Konsument. GEMAX zastrzega sobie przygotowanie indywidualnej oferty na dostawę poza kraje Unii Europejskiej. Po ich zaakceptowaniu i dokonaniu zapłaty GEMAX rozpocznie realizację zamówienia.

Zawarcie umowy

12.Umowa zawarta na zakup danego produktu pomiędzy Konsumentem a GEMAX ma charakter terminowy. Trwa ona przez okres realizacji zamówienia. Miejsce świadczenia usługi zakupu produktu jest siedziba GEMAX. Miejscem odbioru zamówionego produktu jest adres podany przez Konsumenta w zamówieniu, jeśli został opłacony prawidłowo przez Konsumenta koszt dostawy do wskazanego miejsca zgodnie z cennikiem GEMAX w zakładce koszty dostawy.

13.Umowę uważa się za zawartą przez obie strony w dniu w którym Konsument zapłacił z góry za złożone w Bowling-Shop.pl zamówienie i zostało ono potwierdzone przez GEMAX. Do czasu zapłaty przez Konsumenta 100% wartości złożonego zamówienia, posiada ono status oczekującego. Po 21 dniach od jego złożenia i nie dokonaniu zapłaty przez Konsumenta, złożone zamówienia uważa się jako anulowane przez Konsumenta.

Płatności:

14.Zapłatę za złożone zamówienia Konsument może dokonać za pomocą:

a)Przelewu bankowego na konto GEMAX – podane na stronie lub Fakturze Pro-Forma

b)Płatności za pomocą karty kredytowej przy udziale organizacji płatniczej obsługującej GEMAX,

c)Wpłaty gotówki na konto GEMAX – podane na stronie

15.Wszystkie ewentualne zwroty wpłaconych kwot przez Konsumentów na poczet realizacji zamówień, będą zwracane wyłącznie na konto bankowe z którego zostały przelane do GEMAX.

16.Zwroty wpłaconych kwot gotówką, będą zwracane wyłącznie osobom które je wpłaciły.

Czas realizacji

17.Czas wyprodukowania i przygotowania zamówionego produktu do odbioru lub wysyłki przez GEMAX wynosi do 14 dni roboczych od dnia otrzymania pieniędzy na konto firmowe. Następnie GEMAX wysyła zamówiony produkt do Konsumenta. Czas wysyłki zamówionych produktów wynosi ok.: 2-7 dni roboczych i zależy od firmy kurierskiej lub poczty. Czas ten nie powinien być jednak dłuższy niż 7 dni roboczych na terenie Unii Europejskiej. Czas dostawy do krajów poza Unią Europejską wynosi 14 dni do punktu celnego w kraju Konsumenta. Odprawa celna oraz czas jej realizacji jest po stronie Konsumenta.

18.Czas realizacji zamówienia przez GEMAX zaczyna się liczyć:

a)od dnia roboczego, następnego po otrzymaniu zapłaty za zamówione przez Konsumenta produkty. Do czasu otrzymania przez GEMAX pieniędzy jako zapłaty za zamówione produkty od Konsumenta, status zamówienia ma charakter oczekującego.

b)Umowa terminowa na realizację zamówienia pomiędzy Konsumentem a GEMAX, rozpoczyna się z dniem określonym w podpunkcie „a” i potwierdzeniu przez GEMAX, iż przyjął złożone zamówienie do realizacji.

19.Po wpłacie zaliczki na poczet realizacji indywidualnego zamówienia Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconej zaliczki.

Dostawa:

20.Na dzień obowiązującego niniejszego regulaminu, GEMAX wysyła zamówione produkty za pomocą Firmy Kurierskiej GLS lub poczty. GEMAX ma prawo zmienić Firmę Kurierską. Jeśli GEMAX zmieni Firmę Kurierską, poinformuje Konsumentów na stronie Bowling-Shop.pl.

21.Konsument ma obowiązek odebrania zamówionych produktów od Firmy Kurierskiej lub na poczcie w terminach określonych przez te Firmy. Jeśli tego nie dokona i przesyłka wróci z powrotem do GEMAX, ponowne wysłanie do Konsumenta będzie możliwe po opłaceniu przez niego ponownie kosztów dostawy do wskazanego miejsca odbioru. GEMAX nie zwraca Konsumentowi kosztów dostawy od prawidłowo wysłanej przesyłki na adres podany w zamówieniu. Koszty te zawsze ponosi Konsument i nie podlegają one zwrotowi. W tym przypadku Konsument może bezpłatnie odebrać zamówione produkty w siedzibie GEMAX. GEMAX będzie bezpłatnie przechowywał nieodebrane przez Konsumenta produkty w terminie 60 dni. Po tym terminie nieodebrane produkty przechodzą na własność GEMAX i Konsument nie może się domagać zwrotu zapłaty za nieodebrane produkty od GEMAX. Wpłacone kwoty przez Konsumenta, będą zaliczone jako opłata za koszty magazynowania nieodebranego zamówienia.

Gwarancja:

22.Okres gwarancji na sprzedawane przez GEMAX produkty wynosi 12 miesięcy. GEMAX odpowiada za wady na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje:

23.Reklamacje z tytułu rękojmi można składać pisemnie z podaniem nr zamówienia na adres:

PH GEMAX Sp. z o.o.

Zgorzelecka 19

PL 59700 Bolesławiec

Polska - Poland bowling@bowling-shop.p Tel: + 48757326565

24.GEMAX rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Jeśli w terminie 14 dni GEMAX nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji, oznacza uznanie reklamacji przez GEMAX jako zasadnej. Koszty przesłania reklamowanego produktu przez Konsumenta do GEMAX, ponosi Konsument. Koszty wysłania reklamowanego produktu po naprawie przez GEMAX do Konsumenta ponosi GEMAX.

Zwroty:

25.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od daty otrzymania zmówionego produktu, Konsument ma prawo do zwrotu zamówionego produktu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można odstąpić. Towary i usługi od których nie można odstąpić są wyszczególnione na załączniku nr 1 do regulaminu – druku odstąpienia od umowy.

Konsument powinien złożyć pisemnie w GEMAX na adres podany poniżej, stosowne oświadczenie „Załącznik nr 1 do regulaminu” oraz wysłać otrzymane produkty jako nieużywane w oryginalnych opakowaniach do GEMAX. Koszty przesyłki do GEMAX ponosi Konsument i są one jemu zwracane przez GEMAX wyłącznie w wysokości najtańszej przesyłki oferowanej przez GEMAX.

Przesyłkę nadaj na adres:

PH GEMAX Sp. z o.o.

Rynek 29

PL 59700 Bolesławiec

Polska – Poland

26.W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, GEMAX ma prawo do potrącenia ze zwracanej ceny produktu kwoty będącej wartością o jaką zmniejszyła się wartość zakupionego produktu w wyniku używania przez Konsumenta zakupionej rzeczy lub uszkodzeń w czasie wysyłki do GEMAX, którą zorganizował Konsument.

Zasady realizacji:

27.Informacje znajdujące się na stronie Bowling-Shop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Konsument składając zamówienie według mechanizmów na stronie sklepu Bowling-Shop.pl, składa jedynie ofertę kupna określonego produktu na warunkach opisanych przy danym produkcie.

28.GEMAX może dokonać zmian w regulaminie i uruchomić nową wersję usług w ramach sklepu Bowling-Shop.pl. Zamiany te wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich zamieszczenia. Zamówienia złożone przed terminem wejścia zmian, realizowane są na zasadach regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian.

29.GEMAX ma prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia w przypadkach:

a)Zamówienie jest zbyt duże aby mogło być zrealizowane w terminie określony w regulaminie,

b)Do realizacji zamówienia są potrzebne produkty lub materiały, których nie można zakupić na poczet realizacji zamówienia,

c)Zamówienie złożone zostało z wysyłką do kraju do którego GEMAX nie może go wysłać lub nie może określić kosztów i sposobów dokonania procedur celnych.

d)Konsument złamał regulamin zakupów w Bowling-Shop.pl w poprzednich zamówieniach,

e)GEMAX posiada umowę na wyłączność dostawy w dany rejon Świata lub Europy z innym Klientem – dotyczy to sprzedaży hurtowej.

f)Konsument dokonał płatności częściowej za złożone zamówienie.

W tym przypadku wszystkie wpłaty klienta na konto GEMAX zostaną mu zwrócone w terminie 7 dniu od daty odmowy.

30.Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie arkusza zamówień, poprzez podanie wszystkich danych umożliwiających potwierdzenie i realizację dostawy, a zwłaszcza:

ˇadresu dostawy

ˇadresu e-mail

ˇnumeru telefonu

ˇdanych niezbędnych do wystawienia faktury VAT

31.Zamieszczenie niniejszego regulaminu w innych językach na stronach Bowling-Shop.pl na charakter poglądowy. Każdy Konsument ma prawo do przetłumaczenia samemu regulaminu z języka polskiego na swój język. Regulamin w języku polskim ma charakter nadrzędy i to według wersji w języku polskim będą interpretowane wszystkie kwestie pomiędzy GEMAX a Konsumentem. Wersja polska również będzie jedyną wersją w przypadku rozstrzygania sporów pomiędzy GEMAX a Klientem, bez względu na właściwość terytorialną stron umowy.

32.W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

33.Wszystkie spory związane z usługami świadczącymi przez GEMAX będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy siedzibie GEMAX w Polsce. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Ochrona danych osobowych:

34.GEMAX i sklep Bowling-Shop.pl zapewniają realizację uprawnień Konsumentów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i prawa dostępu do własnych danych osobowych. GEMAX i Sklep mogą przetwarzać dane osobowe Konsumentów do celów związanych z realizacją złożonych zamówień oraz działalnością sklepu. Konsument ma prawo przeglądania własnych danych osobowych i ich modyfikacji. Konsument ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych w sklepie. Sklep usunie dane osobowe Konsumenta na jego pisemny wniosek.

Taryfa opłat za dostawę do Klienta:

 

35.Taryfa opłat za dostawę produktów ważna od: 25 grudnia 2014 roku - dotyczy 1 paczki o wadze do 5 kilogramów.

Do ceny mogą być doliczone koszty pobrania pieniędzy przy przesyłce na pobraniem oraz dodatkowe koszty jeśli przesyłka będzie się składała z kilku paczek.

+ na górę + start
» Prywatne kule » Torby, wózki » Prywatne buty » Akcesoria » HURT-kręgielnia » Pro-Shop » Usztywniacze, rękawice » Części do maszyn » Gratisy » Infobowling.pl » Super Nowości » Koszulki do gry » Inserty » Dla dzieci » Nowości » Promocje » Wyprzedaż

© GeMaX :: Bowling : Kule : Buty : Bowltech : Inserty : Kręgielnie : Kręgle : Akcesoria :: projekt i wykonanie BerMar multimedia